Powered by Blogger.

Thursday, April 10, 2008

Cross / Crucifix

ANLUWAGE.COM - Mula sa salitang Latin “cruciare” na ang kahulugan ay “pagpapahirap”. Ang krus para sa ating mga Kristiyano ay hindi lamang isang imahe ng kalungkutan. Bagama’t ang krus ay may mga negatibong kahulugan, para sa ating mga Kristiyanong Katoliko ang krus ang nagsisilbing patnubay sa paggawa ng kabutihan at pagsunod sa mga turo ni Kristo. Sinisimbolo nito ang pagbubuwis ng buhay ni Kristo para sa kaligtasan ng mga tao. Kalimitang makikita natin ang imahe ng krus sa halos lahat ng simbahan at tahanang Katoliko. (Patty dela Rosa - Paat)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP