Powered by Blogger.

Thursday, April 10, 2008

Confession Room

ANLUWAGE.COM - (kumpisalan) Makikita sa isang bahagi ng simbahan. Dito nagaganap ang pagbibigay at pagtanggap ng Sakramento ng Kumpisal o Pagbabalik-loob. Ang mga pari bilang mga alagad ng Diyos ang siyang kumakatawan kay Kristo sa Sakramentong ito. (Patty dela Rosa - Paat)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP