Powered by Blogger.

Thursday, April 10, 2008

Corporal

ANLUWAGE.COM - Mula sa salitang Latin na ang ibig sabihin ay “ KATAWAN”. Ito ay ang puting tela na tinitiklop ng siyam na beses at inilalatag bilang proteksiyon sa chalice, paten at ciborium upang maiwasan ang paglaglag sa sahig ng maliliit na bahagi ng Sagradong Ostiya.(Patty dela Rosa - Paat)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP