Powered by Blogger.

Friday, April 4, 2008

Altar / Altar Table

ANLUWAGE.COM - Ang mesang ginagamit para sa pagdiriwang ng Banal na Misa ay tinatawag na “altar”. Tinatawag din itong “Hapag ng Panginoon”. Dito nagaganap ang paghahandog ng Banal na Misa bilang isang sakripisyo.

Ito rin ang nagpapaalala kung saan si Jesus sa huling hapunan ay ibinahagi ang Kanyang sarili sa Kanyang mga alagad. Higit sa lahat ito ang nagpapaalaala sa atin na ang Eukaristiya ang pinakamahalagang pagkain ng ating kaluluwa.

Ang altar ay makikita nating sentro sa loob ng simbahan. Noong mga panahon ni Moises o Lumang Tipan ang mga paring Hudyo ay nag-aalay ng mga iba’t-ibang handog bilang regalo sa Diyos at ito ay kanilang inilalagay sa altar.

Sa altar natin makikita ang tabernakulo kung saan inilalagay ang banal na ostiya na sumisimbolo sa katawan ni Kristo. At ang krus kung saan nagpapaalala ng banal na sakripisyo ni Kristo at ang kaligtasan ng mga tao. At sinasabi nga na ito ang pinaka main attraction sa loob ng simbahan sapagkat dito ginaganap ang pagbabahagi ng Banal na Eukaristiya. (Patty dela Rosa - Paat)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP