Powered by Blogger.

Friday, June 29, 2007

Tabernacle

ANLUWAGE.COM(Tabernakulo) - Ang pinaka-blessed part ng simbahan, ito ay kadalasan matatagpuan sa gitna ng main altar. Dito itinatago ang mga Banal na Ostiya. Taimtim na respeto ang kinakailangang ialay natin sa Tabernakulo sa tuwing tayo ay papasok sa simbahan, lalo na kung tayo ay mapapadaan sa mismong harapan nito.

Kung ang pinto nito ay sarado, dapat tayong lumuhod sa pamamagitan ng ating kanang tuhod bilang pagbibigay-pugay sa Panginoon na nakaluklok dito. Kapag naman naka-expose ang Banal na Ostiya (nakalagay ang Ostiya sa monstrance), kinakailangan nating lumuhod sa pamamagitan ng ating dalawang tuhod at may kasabay na marahang pagyuko. (Mas maganda kung sasabayan pa natin sa ating puso ng mga salitang papuri sa Panginoon tulad ng "Hi, Lord! Narito po ako buong-buo para sa'Yo!," "Pinupuri kita, Lord!" "Sinasamba kita, Panginoon!" o kaya "Ikaw lang, Lord, wala ng iba!" Kahit ano, basta taos sa iyong puso.)

(Excess: Isa sa palatandaan na may laman ang isang tabernakulo ay kung nakasindi ang ilawan sa tabi nito. Tanging mga authorized persons lang - pari, deacon, at special ministers of the Eucharist - ang pinapayagang magbukas nito.)

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP