Powered by Blogger.

Friday, June 29, 2007

Tabernacle Lamp

ANLUWAGE.COM(sanctuary lamp) Ito ang ilawan na sumasagisag sa presence ni Lord sa tabernakulo kaya't nararapat na ito ay patuloy na may sindi hangga't nasa loob ang Banal Na Ostiya. Maaring ito ay gawa sa wax o kandila subalit iminumungkahi ang paggamit ng olive oil dahil ito ay kumakatawan sa kalinisan, kapayapaan, at pagkamaka-Diyos.

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP