Powered by Blogger.

Friday, June 29, 2007

Ambo

ANLUWAGE.COM(Lectern) Karaniwan itong nasa kaliwang bahagi ng altar kung saan ipinapahayag ang Salita ng Diyos at kung saan nangangaral ang pari o deacon.

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP