Powered by Blogger.

Friday, June 29, 2007

Paten

ANLUWAGE.COM - Manipis na platitong gawa sa mamahaling metal na ginagamit ng pari sa Misa para paglagyan ng malaking ostiya. Ito iyong itinataas niya habang sinasabing: "Kapuri-puri Ka, Diyos Amang lumikha ng lahat, sa Iyong kagandahang-loob narito ang aming maiaalay: mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay-buhay." Itinataas din ito, kasama ng kalis, kapag binibigkas ng pari ang "Sa pamamagitan ni Kristo, kasama Niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Iyo, Diyos Amang Makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan."

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP