Powered by Blogger.

Thursday, June 28, 2007

Sacristy

ANLUWAGE.COM - Isang silid sa simbahan, kadalasan ay nasa gilid ng altar, kung saan nagtitipon ang pari at mga liturgical ministers bago magsimula ang Misa. Dito rin itinatago ang mga banal at mahahalagang gamit tulad ng mga liturgical vestments and utensils at iba pa.

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP