Powered by Blogger.

Thursday, June 28, 2007

Sacristy Bell

ANLUWAGE.COM - Ang batingaw na sa pintuan ng Sacristy. Ito ay pinatutunog bilang hudyat sa pagsisimula ng Misa at sa konsagrasyon, kung saan ang tinapay at alak ay nagiging Katawan at Dugo ni Kristo.

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP