Powered by Blogger.

Friday, June 29, 2007

Ciborium

ANLUWAGE.COM - (siboryo) Para siyang kalis o malaking kopita na gawa sa mamahaling metal at ginagamit na sisidlan ng mga Banal na Ostiya sa pagbibigay ng komunyon at sa pagtatago nito sa tabernakulo.

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP