Powered by Blogger.

Thursday, August 14, 2008

Sacred Vestments

Ang pagdiriwang ng Banal na Misa ay isang napaka-sagradong okasyon para sa ating mga mananampalatayang Katoliko. Kung kaya sa ating pagdalo sa Banal na Misa nagsusuot tayo ng mga kasuotang angkop sa nasabing pagdiriwang. Ganoon din ang mga pari na sumasagisag kay Kristo tuwing isinasagawa ang Banal na Misa. Sila ay may mga espesyal ding kasuotan at ang bawat isa dito ay may malalim na kahulugan. Ang kulay at mga disenyo ay naayon sa okasyong ipinagdiriwang ng Simbahan.

CHI-ROH
Ang kalimitang disenyo na makikita natin ay ang krus bilang tanda ni Jesus. Ang tandang ito ay tinatawag na Chi-Rho. Ang Chi-Rho ay kumakatawan sa dalawang titik sa pangalan ni Kristo ang “Chi” o “Ch” at “Rho”. Ang disenyong ito ay hindi lamang sa mga kasuotan ng pari makikita kung hindi pati na rin sa iba pang mga banal na bagay na sumasagisag kay Jesus.
Mga kulay ng kasuotan para sa iba’t-ibang pagdiriwangPUTI / GOLD
Sumisimbolo ng kalinisan at kagalakan. Ang puting kasuotan ay ginagamit sa panahon ng Kapaskuhan at Easter. Ginagamit rin ito sa mga espesyal na Linggo, sa kapistahan ng Mahal na Ina, mga angel at mga santo (maliban sa mga martir).PULA
Sumisimbolo sa apoy at dugo. Isinusuot sa kapistahan ng Banal na Espiritu o Pentecost. Bilang pagpapaalala ng Banal na Espiritu sa anyong apoy. Ginagamit rin ang kulay na ito sa Palm Sunday, Good Friday, at sa mga kapistahan ng mga apostoles at iba pang mga banal na nag-alay ng kanilang buhay para sa Ebanghelyo (kilala sa tawag na ‘martir’), e.g. si San Lorenzo Ruiz.


BERDE
Sumisimbolo sa pag-asa at pag-tubo o pag-laki. Ang kulay na ito ay ginagamit sa mga Linggo pagkatapos ng Epipanya. At sa lahat ng araw pagkatapos ng Pentekostes. Ang Berde ay sumasagisag sa mga berdeng dahon na nagpapa-alala ng pag-asa sa pagmamahal ng Diyos para sa ating lahat.
LILA / PURPLE
Ito ang kulay ng pagdadalamhati. Isinusuot ito sa mga panahon ng Adbiyento at Kuwaresma. Ang kulay na ito ay nagpapaalala sa pagpepenitensiya at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan at paghahanda para sa kasiyahang dulot ng pagsilang ni Kristo at ng Kanyang muling pagkabuhay. Ginagamit rin ang kulay na ito sa kapistahan ng Holy Innocents tuwing December 28 bilang pagpapakita ng simpatiya ng Simbahan para sa mga unang martir.


IBA'T IBANG SAGRADONG KASUOTANAMICE
Mula sa salitang Latin “Amicire” na ang kahulugan ay “takipan”. Hugis rektanggulo na may panali sa itaas na bahagi. Isinusot sa ilalim ng Alb. Noong unang panahon ang isang kriminal na nahatulan ng kamatayan ay tinatakpan ang ulo, kung kaya ang kasuotang ito ay nagpapa-alala ng paghamak na ginawa kay Jesus.


ALB
Mula sa salitang Latin na ang kahulugan ay “puti”, ang kasuotang ito ay gawa sa isang puting telang linen na isinusuot ng pari, obispo o diyakono. Isinasagisag nito ay kadalisayan at kalinisan ng kaluluwa at katawan. Ang kasuotan ring ito ang nagpapa-alala ng balabal o roba na ibinihis kay Jesus ni Herodes habang kanya itong kinukutya at inaalipusta.
CINCTURE
Ito ay isang lubid na ibinuhol ang magkabilang dulo na itinatali sa baywang. Ang pagkakabuhol ng lubid na ito sa magkabilang dulo ay sumasagisag ng pagsunod sa Diyos at kalinisang-puri. Isang pagpapaalala rin na si Jesus ay iginapos sa haliging bato.STOLE
Ito ay isang tela na mahaba at makitid na may sukat na 7 ½ hanggang 9 na talampakan ang haba at may lapad na 3 hanggang 4 na pulgada. May iba’t-ibang disenyo o palamuti ito. Sa mga pari inililigid ito paikot sa leeg at balikat na bumabagtas sa dibdib pababa. At para naman sa mga diyakono, ito ay isinusuot sa kaliwa pahilig sa dibdib tulad ng isang “sash”“. Ang “stole” ay isang espesyal na pagkakakilanlan ng isang pari; isang tanda na siya ay tinawag ng Diyos para pumatnubay sa mga tao. Inilalarawan din nito ang pamatok na pinasan ni Jesus gayon din ang walang hanggang buhay na Kanyang pangako sa ating lahat.

Noong panahon ng mga Romano ang istola ay ibinibigay ng isang emperador sa kanyang mensahero bilang pagpapakita na ang kanyang kapangyarihan ay dinadala nito.
CHASUBLE
Mula sa salitang Latin “Casula” na ang kahulugan ay “Little House” o “munting tirahan o tahanan”, ito ang nagsisilbing tirahan o kanlungan ng pari. Sa matagal na panahon ang kasuotang ang nagsilbing kasuotang panlabas ng mga Pari. Ito ang pinakamadalas na makikita na kasuotan ng mga pari sa kasalukuyan. Isinasagisag nito ang pag-ibig.MANIPOLE
Ito ay isang maiksing linen na pahaba, ang disenyo o kulay ay naaayon sa disenyo at kulay ng chasuble at isinasampay sa kaliwang braso. Ito ay pagpapa-alala sa isang pari na kanyang titiisin ang sakit o dalamhati ng makamundong buhay bilang paglilingkod sa Diyos at maka-langit na gantimpala. Inilalagay ng obispo ang maniple sa altar matapos ang pag-usal ng panalangin para sa paghingi ng kapatawaran para sa mga kasalanan. At sa mga pari naman, ito ay kanilang inilalagay sa “sacristy”. Sila rin ay nag-aalay ng panalangin habang hinahalikan ang krus na disenyo nito bago simulan ang Banal na Misa.


BIRETTA
Ito ay ang sombrerong isinusuot sa ulo. Ang kulay ay naayon sa antas ng katungkulan. Scarlet silk para sa mga cardinals, violet silk para sa mga bishops, at black merlino para sa mga pari, deacons, at seminarians.MITRE
Isinusuot ito sa ulo ng mga obispo at ginagamit sa mga liturhikal na gawain. Ang pag-gamit nito ay inihalintulad sa mga naunang saserdote o mga pari sa Lumang Tipan. Ang mag cardinals ay nagsusuot ng pinalamutiang mitre sa presensiya ng Santo Papa.PALLIUM
Nagmula sa salitang Romano “Pallium” o “Palla” na ang kahulugan ay lanang balabal. Isinusuot ito ng mga Santo Papa, archdbishops, at patriarchs bilang simbolo ng kanilang kapangyarihan. Isinusuot ito paikot sa leeg. Ang puting lanang ito ay may disenyong krus na makikita sa likod at harap na bahagi nito.


Texts and Photos : Patty dela Rosa - Paat

  ©Shiny by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP